Ważna informacja!

RegulaminI Postanowienia ogólne


 


§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego www.mocny.com , zwanego dalej "Serwisem".

§ 2. Serwis jest zbiorem interaktywnych stron WWW umożliwiających Użytkownikom (również niezarejestrowanym) w szczególności umieszczanie własnych treści, w tym treści audiowizualnych i graficznych , komunikowanie się, oraz przeglądanie treści zamieszczonych przez innych Użytkowników (serwis społecznościowy).

§ 3. Właścicielem Serwisu jest Firma MilleSoft, Tropiszów 224, 32-126 Igołomia, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9442036152, REGON 120486975, e-mail office(malpa)millesoft.pl, tel: (+48) 508-66-33-88, zwana dalej "Usługodawcą".


 


II Zasady uczestnictwa w serwisie


 


§ 4. 1. Zabronione jest publikowanie w Serwisie przez Użytkowników treści niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, prawem miejscowym oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

1) treści powszechnie uznawanych za obraźliwe,

2) treści propagujących przemoc, nienawiść oraz podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

3) treści naruszających prawa osób trzecich,

4) treści w jakikolwiek sposób szkodzących Serwisowi,

5) jakiejkolwiek formy reklamy lub promocji serwisów WWW innych niż Serwis, w tym zamieszczanie adresów WWW prowadzących do stron innych niż strony Serwisu,

6) treści wprowadzających w błąd innych Użytkowników,

7) rejestracja wielu kont

2. Usługodawca ma prawo usunąć treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika, jeżeli naruszają one warunki niniejszego regulaminu.

3. Wszelkie prawa do serwisu mocny.com, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa Usługodawcy przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Usługodawcy.


 


III Zasady przetwarzania danych osobowych


 


§ 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób określony przepisami niniejszego rozdziału oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


 


IV Odpowiedzialność


 


§ 6. W ramach świadczonych usług Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1) szkody powstałe w wyniku wadliwego działania systemów niezależnych od Usługodawcy, w szczególności sieci telekomunikacyjnych;

2) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;

3) treść korespondencji wysyłanej przez Użytkowników;

4) udostępnienie przez Użytkowników hasła lub innych danych umożliwiających zalogowanie w Serwisie osobom trzecim;

5) za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z Serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu,

6) za treści umieszczane przez użytkowników w Serwisie, oraz szkody wynikłe z tego tytułu,

7) z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

6) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.


§ 7. 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego, prawa miejscowego oraz praw osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu. Umieszczając jakiekolwiek treści w Serwisie, Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Usługodawcę lub należących do Usługodawcy, w tym także w celach reklamowych.

2. Treści zamieszczane przez Użytkowników mogą być widoczne w Serwisie natychmiastowo lub po ich zaakceptowaniu przez Usługodawcę.

3. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

4. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu polegające na umieszczaniu w Serwisie plików, komentarzy, opinii lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie mocny.com oraz jest władny udzielić Usługodawcy określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

5. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu plików, komentarzy, opinii lub innych treści w serwisie mocny.com, a także za skutki udzielenia Usługodawcy, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Usługodawcę z udzielonych przez użytkownika praw (zgód), w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików, komentarzy lub innych treści w Serwisie lub z tytułu udzielenia Usługodawcy, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na żądanie Usługodawcy lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.

6. Użytkownik korzystając z Serwisu poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia Usługodawcy określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez Usługodawcę zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.


 


V Zmiany regulaminu


 


§ 8. 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę.

2. W przypadku dokonania zmian Użytkownik zostanie o nich powiadomiony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zalogowaniem na konto, oraz drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta.

3. Zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu lub/i poinformowania Użytkownika w sposób określony w ust. 1.

4. Zalogowanie na konto i korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zmian Regulaminu dokonanych przez Usługodawcę.

5. Brak akceptacji zmian w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o zmianie Regulaminu jednoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług.


 


VI Polityka Cookies


 


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądŸ informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


 


VII Przepisy przejściowe i końcowe


 


§ 9. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2014

2. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem http://www.mocny.com/s-1/regulamin.


 


Ten serwis wykorzystuje pliki cookie zapisywane na urządzeniu końcowym w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych i reklamowych. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie plików cookie, zmień ustawienia swojej przeglądarki. OK, rozumiem